Thuật toán tìm kiếm quan trọng của Google trong tháng 06 và 07 năm 2012

Không như những tháng trước, lần này Google công bố 1 lần cho 2 tháng 06,07 trong thời điểm của đầu tháng tám. Xem qua hết 86 thay đổi trong thuật toán SEO thì có 4 điểm chính Siêng nhận thấy từ danh sách 86 thuật toán này:

1. Tăng hàm lượng html 5 đễ hỗ trợ cho mobile search
2. Tăng thêm nhiều mã hàm theo dạng “answer” cho thấy, Google ko chỉ muốn hiện thị danh sách link kết quả để người dùng click vào mà họ muốn trả lời trực tiếp cho câu hỏi của người dùng(thời tiết, lịch bóng đá, hỏi đơn vị…)
3. Cải thiện dữ liệu và thêm một số thuật toán mới có liên quan đến Panda
4. Tăng cường nhiều thuật toán tìm kiếm mang mã dự án “Page Quality”” cho thấy Google đang muốn tạo bộ lọc kết quả tim kiếm chính xác hơn

Chi tiết các thuật toán các chính và quan trọng các bạn có thể tham khảo:

Tháng 07:
ng2. [project codename “Other Ranking Components”] Better ordering of top results using a new and improved ranking function for combining several key ranking features. Sắp xếp lại vị trí tốt hơn ở top kết quả bằng cách sử dụng một hàm mới và có tính cải thiện sắp xếp, cùng với việc phối hợp thêm vài tính năng xắp xếp quan trọng đã có.

Ref-16. [project codename “Other Ranking Components”] Changes to an "official pages" algorithm to improve internationalization. Thuật toán thay đổi kết quả đến trang”officiall pages”(trang chính thống của nguồn tính) để cải thiện toàn cầu hóa ở kết quả. Ví dụ bạn tìm kiếm Google company trên Google Viêt Nam thì kết quả hiện ra là www.google.com/about/company trang official của Google toàn cầu tại Mỹ.( http://www.google.com.vn/intl/vi/about/company/ trang google Việt Nam)

[project codename “Page Quality”] This launch helps you find more high-quality content from trusted sources. Thuật toán này giúp bạn tìm thấy nhiều nội dung chất lượng từ các nguồn uy tín.
GreenLandII. [project codename “Page Quality”] We've incorporated new data into the Panda algorithm to better detect high-quality sites and pages. Google đã tích hợp các dữ liệu mới vào trong thuật toán Google panda(xem thêm Google panda) để nhận diện tốt hơn các site và trang chất lượng.

#82353. [project codename “Page Quality”] This change refreshes data for the Panda high-quality sites algorithm. Thuật toán này thay đổi dữ liệu để nhận diện website chất lượng cho google panda

PandaMay. [project codename “Search Quality”] We launched a data refresh for our Panda high-quality sites algorithm. Google áp dụng thuật toán để làm mới lại dữ liệu cho Google panda để nhận diện website chất lượng cao.

Hamel. [project codename “Page Quality”] This change updates a model we use to help you find high-quality pages with unique content. Thuật toán này cập nhật một mẫu mà Google sử dụng để giúp bạn tìm thấy trang chất lượng cao với nội dung duy nhất.

Tháng 06
Panda JK. [project codename “Page Quality”] We launched Panda on google.co.jp and google.co.kr to promote more high-quality sites for users in Japan and Korea. Google triển khai Panda tại google.co.jp và google.co.kr để cộng điểm cho website chất lượng hơn với người dùng Japan và Korea

rrfix4. [project codename “Freshness”] This is a bug fix to a freshness algorithm. This change turns off a freshness algorithm component in certain cases when it should not be affecting the results. Thuật toán này sẽ sửa lại các vấn đề chưa ổn của các thuật toán nội dung tươi mới(đọc thêm Google freshness). Sự thay đổi này sẽ vô hiệu hóa các hàm của thuật toán tươi mới trong vài trường hợp mà nó không mang lại kết quả tốt cho người dùng.

eventhuh4. [project codename “Knowledge Graph”] We'll show a list of upcoming events in the Knowledge Graph for city-related searches such as [san francisco] and [events in san francisco] Google sẽ hiển thị danh sách các sự kiến sắp diễn ra trong Knowledge Graph cho các kết quả tìm kiếm liên quan đến thành phố chẳng hạn như [san francisco ] và [events in san francisco]

JnBamboo. [project codename “Page Quality”] We’ve updated data for our Panda high-quality sites algorithm. Google cập nhật dữ liệu cho thuật toán nhận diện nội dung chất lượng.

Theo Phạm Văn Siêng - vivicorp
6 Sep 2012

Comments powered by Disqus
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)