Google Pagerank chính thức cập nhật vào ngày 8-11-2012

Google cap nhat PR vao ngay 8 thang 11, sau 3 ngay khi Panda 21 duoc cap nhat (5/11), anh huong 0,4% doi voi cac site tren toan the gioi.

Điểm lại lịch sử các đợt update của Google Panda.

Chúng tôi đã có một chuỗi các bản cập nhật kể từ đó, như sau, cùng với tỷ lệ phần trăm của các truy vấn Google cho biết sẽ bị ảnh hưởng:

 1. Panda Update 1, Feb. 24, 2011 (11.8% of queries; announced; English in US only)
 2. Panda Update 2, April 11, 2011 (2% of queries; announced; rolled out in English internationally)
 3. Panda Update 3, May 10, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 4. Panda Update 4, June 16, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 5. Panda Update 5, July 23, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 6. Panda Update 6, Aug. 12, 2011 (6-9% of queries in many non-English languages; announced)
 7. Panda Update 7, Sept. 28, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 8. Panda Update 8, Oct. 19, 2011 (about 2% of queries; belatedly confirmed)
 9. Panda Update 9, Nov. 18, 2011: (less than 1% of queries; announced)
 10. Panda Update 10, Jan. 18, 2012 (no change given; confirmed, not announced)
 11. Panda Update 11, Feb. 27, 2012 (no change given; announced)
 12. Panda Update 12, March 23, 2012 (about 1.6% of queries impacted; announced)
 13. Panda Update 13, April 19, 2012 (no change given; belatedly revealed)
 14. Panda Update 14, April 27, 2012: (no change given; confirmed; first update within days of another)
 15. Panda Update 15, June 9, 2012: (1% of queries; belatedly announced)
 16. Panda Update 16, June 25, 2012: (about 1% of queries; announced)
 17. Panda Update 17, July 24, 2012about 1% of queries; announced)
 18. Panda Update 18, Aug. 20, 2012: (about 1% of queries; belatedly announced)
 19. Panda Update 19, Sept. 18, 2012: (less than 0.7% of queries; announced)
 20. Panda Update 20 , Sep. 27, 2012 (2.4% English queries, impacted, belatedly announced
 21. Panda Update 21, Nov. 5, 2012 (1.1% of English-language queries in US; 0.4% worldwide; confirmed, not announced)

Ảnh kentfithou
9 Nov 2012

Comments powered by Disqus
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)